ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
งานพัสดุ
กฎหมายน่ารู้
งานการเงิน
สมัยประชุมสภา


  หน้าแรก     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
     กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2561เปิดอ่าน
     กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่2)2561เปิดอ่าน
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.2561เปิดอ่าน
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจฯเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.2562เปิดอ่าน
     พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560 (ฉบับที่9)เปิดอ่าน
     พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540เปิดอ่าน
     พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่8)2556เปิดอ่าน
     พรบ.ผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)2553เปิดอ่าน
     พรบ.ผู้สูงอายุ2546เปิดอ่าน
     พรบ.ภาษีป้าย2510เปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาดและความป็นระเบียบเรียบร้อย(ฉบับที่2)2560เปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองผฉบับที่2)2560เปิดอ่าน
     พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบัยที่2)2556เปิดอ่าน
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบบที่6)2552เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.การเบิกจ่ายเงินการคลังการเก็บรักษาเงินฯ 2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.(ฉบับที่3)2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาฯ2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท.2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท.2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่3)2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : โทร.044-960001   Fax : 044-960001
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.