ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชีวึก

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
งานพัสดุ
กฎหมายน่ารู้
งานการเงิน
สมัยประชุมสภา


  หน้าแรก     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
     กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง2561เปิดอ่าน
     กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง(ฉบับที่2)2561เปิดอ่าน
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจ เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท.2561เปิดอ่าน
     ประกาศ คกก.กระจายอำนาจฯเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท.2562เปิดอ่าน
     พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2560 (ฉบับที่9)เปิดอ่าน
     พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 2560เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542เปิดอ่าน
     พรบ.กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ2540เปิดอ่าน
     พรบ.บำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่8)2556เปิดอ่าน
     พรบ.ผู้สูงอายุ(ฉบับที่2)2553เปิดอ่าน
     พรบ.ผู้สูงอายุ2546เปิดอ่าน
     พรบ.ภาษีป้าย2510เปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาดและความป็นระเบียบเรียบร้อย(ฉบับที่2)2560เปิดอ่าน
     พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองผฉบับที่2)2560เปิดอ่าน
     พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบัยที่2)2556เปิดอ่าน
     พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบบที่6)2552เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.การเบิกจ่ายเงินการคลังการเก็บรักษาเงินฯ 2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท.(ฉบับที่3)2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาฯ2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่ อปพร.ของ อปท.2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของ อปท.2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น(ฉบับที่3)2559เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น2561เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท 2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท2560เปิดอ่าน
     ระเบียบ มท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเปิดอ่าน
บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.102.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,803,547

รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960001   Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.