ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ชีวึก

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
งานพัสดุ
กฎหมายน่ารู้
งานการเงิน
สมัยประชุมสภา


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

                เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก มียุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินการให้ประสบความสำเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก จำนวน  19  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการบรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้

                1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                เป้าหมาย

                        เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา

                        ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม ดังนี้

                                1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

                                2.  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

                                3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

                                4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

ตัวชี้วัด

                                1.  จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ

                                2.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน

                                3.  จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน

                                4.  จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ

                2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

                เป้าหมาย

                        เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  

แนวทางการพัฒนา

                        1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

                        2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

                        3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

                        4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

                        5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

                ตัวชี้วัด

                                     1.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน

                                     2.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น

                                     3.  จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

                        เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ    ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสาตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา

                แนวทางการพัฒนา

                        1.  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

                        2.  เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

                ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

                        2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ

                4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

                เป้าหมาย

                        เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

แนวทางการพัฒนา

                        1.  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

                        2.  การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                        2.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง             

                5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                เป้าหมาย

                        เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

                แนวทางการพัฒนา

                        1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                        2.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

                        3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

                        4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

                ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

                        2.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น

                        3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO)

                        4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ

6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ  แนวนโยบายของรัฐ

เป้าหมาย

                        เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

แนวทางการพัฒนา

                        ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้มอบจาก    รัฐบาล

                        1.  การถ่ายโอนงานภารกิจด้านต่างๆ

                        2.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ตัวชี้วัด

                        1.  จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ

                        2.  นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้รับการตอบสนอง

บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2563
อา พฤ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 2324
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 ตุลาคม 2563
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.207.102.38
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,803,565

รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
99 หมู่ 7 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
Tel : โทร.044-960001   Fax : 044-960001
Email : abtcheewuek576@hotmail.com, cw99@outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.