ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก

สายตรงผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สำนักปลัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างองค์กร
งานพัสดุ
กฎหมายน่ารู้
งานการเงิน
สมัยประชุมสภา


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปและที่ตั้ง 

สภาพทั่วไปและที่ตั้ง
สภาพทั่วไปและที่ตั้ง  

                ที่ตั้งและอาณาเขต

                ตำบลชีวึก อยู่ห่างจากอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งหมดประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร  หรือ  31,857  ไร่ คิดเป็นร้อยละ  17.44  ของพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง

                         พื้นที่ทั้งหมด                31,857     ไร่

                                                - พื้นที่ราบ 30,000   ไร่               ร้อยละ    94.17   ของพื้นที่ทั้งหมด

                                                - ภูเขา                -       ไร่              ร้อยละ       -        ของพื้นที่ทั้งหมด

                                                - พื้นน้ำ       1,857   ไร่                ร้อยละ     5.83    ของพื้นที่ทั้งหมด

                                                - อื่น ๆ             -       ไร่               ร้อยละ       -        ของพื้นที่ทั้งหมด

                        ทิศเหนือ         ติดต่อกับ                ตำบลโนนเมือง     อำเภอขามสะแกแสง

                        ทิศใต้              ติดต่อกับ                ตำบลหนองหอย  กิ่งอำเภอพระทองคำ

                        ทิศตะวันออก                ติดต่อกับ                ตำบลพะงาด          อำเภอขามสะแกแสง                             ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ                ตำบลหนองหอย  กิ่งอำเภอพระทองคำ

คำขวัญของตำบล

                                                พริกเม็ดใหญ่        ไก่พื้นเมือง

                                ลือเลื่องขนมจีน      ถิ่นวัฒนธรรม

เขตปกครอง    จำนวนหมู่บ้าน  12   หมู่บ้าน  กำนัน  1  คน  สารวัตรกำนัน  2  คน  แพทย์ประจำตำบล  1  คน  ผู้ใหญ่บ้าน  12  คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  24  คน  ดังนี้

       หมู่ 11  บ้านบุอ้อย          นายจอม                 แสนสันเทียะ          กำนัน     

                        หมู่ 1  บ้านชีวึก      นายประสิทธิ์  เข็มสันเทียะ                                ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 2  บ้านหนองกระทุ่มนายชลอ  พวกเกาะ             ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 3  บ้านสระอโนดาต    นายสมเดช           หวังหุ้นกลาง          ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 4  บ้านโนนผักชี      นายธงชัย                 พรหมสายออ         ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 5  บ้านหนองแหน   นายสมเกียรติ         หวังค้ำกลาง           ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่บ้านหนองโพธิ์   นางปราณี  หวังยงกลาง         ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 7  บ้านบุกล้วย         นายสมเดช  สาระกิจ                        ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 8  บ้านหัวบึง           นายประเสริฐ         หวังล้อมกลาง        ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 9  บ้านหนองขาคีม นายจวน                 แสนสันเทียะ          ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 10  บ้านดอนสามัคคี  นายสันต์              จำนงค์                    ผู้ใหญ่บ้าน

                        หมู่ 12  บ้านห้วยสมบูรณ์   นายสราวุฒิ        ปิยะวงค์                 ผู้ใหญ่บ้าน

                ภูมิประเทศ

                สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลชีวึก ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา ทางทิศตะวันตกและตะวันออกของตำบลเป็นที่ราบต่ำสลับลูกคลื่นลอนตื้นๆ ทั่วไป โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ          80  - 190 เมตร ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านจะมีเพียงลำห้วยเล็กๆ ไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน พอถึงหน้าแล้งก็จะแห้งขอดและมีสภาพตื้นเขิน สภาพดินเหนียวร่วนปนทราย ความชุ่มชื่นน้อยน้ำใต้ดินมีลักษณะกร่อยจนถึงเค็ม

                ลักษณะดิน

                กลุ่มดินนาเป็นดินนาเค็มลักษณะดินเหนียวร่วน มีความชุมชื้นน้อย มีค่าความเค็มปานกลางพื้นที่เหมาะแก่การปลูกข้าว และเหมาะกับการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ปอ มันสำปะหลัง อ้อย และไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว ซึ่งให้ศักยภาพการเพิ่มผลผลิตปานกลาง

                พืชเศรษฐกิจ

                        ข้าวเจ้า พืชไร่  เช่น พริก ปอ ข้าว ข้าวโพดหวาน อ้อย มันสำปะหลัง เป็นต้น

                สภาพภูมิอากาศของอำเภอขามสะแกแสง  มีสภาพอากาศแห้ง ความชื้นในอากาศมีน้อย   แบ่งออกเป็น  3  ฤดู

                        ฤดูหนาว             เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์

                        ฤดูร้อน               เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป และในเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนมากที่สุด

                        ฤดูฝน                 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในระยะนี้จึงมีความชุ่มชื้นมากปริมาณฝนตก 60 – 80 วัน/ปี มักประสบปัญหาฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วงคราวละนาน ๆ  ทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผลและเกิดความเสียหายเป็นประจำทุกปี ทำให้มีฝนตกมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคมหลังจากนั้นฝนจะเริ่มน้อยลง

                ปัญหา

1.        การขาดแคลนน้ำเพื่อใช้บริโภค-อุปโภค เพราะไม่มีฝายเก็บน้ำที่เพียงพอ

2.        การผลิตข้าว ขาดการปรับปรุงพันธุ์ ขาดการบำรุงดิน ขาดน้ำ ใช้ช่วงปักดำ ฝนทิ้งช่วงในระยะปักดำ

3.        การผลิตมันสำปะหลังประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ ขาดการบำรุงดิน ขาดพันธุ์ที่ดี และให้ผลผลิตแป้งต่ำ

 

บริการออนไลน์
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 2122 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 มกราคม 2564
การให้บริการ
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : โทร.044-960001   Fax : 044-960001
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.